Arbetsmiljö

Kontakta oss

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöfrågor ska vara en integrerad del av företagets produktion.
Vi arbetar för att vår arbetsmiljö, såväl den fysiska, psykologiska som den sociala, ska vara så bra som möjligt.

För att säkra detta har vi rutiner för att löpande ta upp arbetsmiljöfrågor med all personal samt för att göra inventeringar, kontroller, utredningar och åtgärder av arbetsmiljön inom företaget, de arbetsplatser som personalen befinner sig på samt under färd till och från arbetet.
Vi har även långsiktiga avtal med en kompetent företagshälsovård.

All personal skall under arbetstid samt vid färd till och från arbetet, avstå från all alkoholkonsumtion.
Vid representation och vid personalaktiviteter ska det råda restriktivitet beträffande nyttjandet av alkohol och alkoholfria alternativ skall erbjudas. Vid all annan tjänsteutövning gäller ”nolltolerans”.
Alla skall helt avhålla sig från all icke-medicinsk användning av narkotika och olagliga dopningsmedel.

All personal ska känna ansvar för varandra såväl i som utanför tjänsten och uppmärksamma om någon medarbetare missbrukar alkohol eller använder narkotika och/eller olagliga dopningsmedel.

Rehabilitering skall ske vid upprepad sjukdom, långvarig sjukdom samt drogmissbruk hos personalen. Rehabiliteringsprocessen ska ske med respekt för den enskildes värdighet och integritet. I processen ska den anställde och den anställdes närmaste chef delta. All rehabilitering skall följas upp.

Personalen på företaget bereds tillfällen att på ett naturligt sätt påverka sin arbetsmiljö.
Det är företagsledningens önskan att alla anställda på företaget ska hjälpa ledningen i dess arbetsmiljöarbete, genom att engagera sig i sin och sina arbetskamraters miljö.

Denna policy gäller även för personal som vi hyr eller köper in som underentreprenörer.

Öjebyn 2008-02-14

Roger Ström, VD
JS Rör AB